АРТЕМ ГРИСЮК / ARTEM HRYSIUK

Учасник бойових дій, юрист, правозахисник, співзасновник та голова громадської організації «Правозахисне об’єднання «ФЕМІДА»

Народився та виріс в південній Пальмірі нашої неньки-України – в місті Одеса.

Ще зі шкільних років почав захоплюватися історією України та юриспруденцією. Після закінчення школи продовжив навчання за юридичним напрямом в Одеському державному технікумі економіки та менеджменту торгівлі, а згодом – в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова та здобув вищу юридичну освіту за спеціальністю «Право». 

З 2010 року почав працювати юрисконсультом та активно займатися судовою практикою. Моє професійне життя стало стабільним.

Але в 2014 році в нашу Державу прийшла біда: окупація та анексія Криму Російською Федерацією, збройна агресія на території Донецької та Луганської областей.

Виконуючи свій громадянський обов’язок, в 2016 році став на захист Батьківщини, вступивши на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.

А вже в середині 2017 року ми з батальйоном зайшли до зони бойових дій, де я провів найдовші в своєму житті 287 днів.

Після звільнення з військової служби у 2018 році розпочалися важкі часи мого повернення до цивільного життя.  У рідному місті я стикнувся з повним нерозумінням та відкритою відразою до мене, як ветерана з боку рідних, друзів та суспільства. За майже півроку проживання в Одесі, пройшовши велику кількість співбесід, я не міг працевлаштуватися.

В кінці 2018 року, за запрошенням побратимів, переїхав до міста Кременчук Полтавської області, але й тут  не зміг влаштуватися за фахом, тому разом з побратимом працював на будівництві. 

Переконаний, що проблеми працевлаштування за фахом – як у  мене, так і в сотні інших ветеранів Антитерористичної операції / Операції Об’єднаних Сил – виникають саме через негативні стереотипи громадянського суспільства по відношенню до ветеранів.

Тяжко працюючи на будівництві, усвідомив необхідність підвищення рівня кваліфікації, відкриття власної справи, а також зміни стереотипів у суспільстві щодо ветеранів – учасників бойових дій на сході України. Саме тому запропонував створити громадську організацію, яка б захищала права учасників Антитерористичної операції / Операції Об’єднаних Сил та їх родин, здійснювала відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу та національно-патріотичне виховання громадян. В травні 2020 року зареєстрував громадську організацію «Правозахисне об’єднання «ФЕМІДА», в якій я є співзасновником та головою. На сьогодні маємо позитивну грантову історію, надійних партнерів та працюємо над розробкою стратегічних документів організації. 

Щоб стати висококваліфікованим працівником, я постійно навчаюся, здобуваю сучасні знання, вміння та навички як з підприємницької, так і з громадської діяльності. Перші знання щодо започаткування власної справи отримав при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (вересень-грудень 2020 р.). Успішно склав кваліфікаційний іспит на право здійснювати адвокатську діяльність (липень 2020 р.), пройшов стажування та отримав довгоочікуване свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (березень 2021 р.). З 2021 року почав надавати послуги у сфері права та фотографії як фізична особа-підприємець. З’явилися перші договори, замовлення. Постійно приймаю участь в онлайн та офлайн вебінарах і тренінгах для вдосконалення знань та навичок, пошуку партнерів для проведення заходів і реалізації проектів.

Незважаючи на життєві труднощі, я ніколи не опускаю руки, не впадаю у відчай і завжди рухаюся вперед, досягаючи поставлених цілей.

Наразі я успішний адвокат, беру участь у судових справах по всій Україні, активно займаюся громадською діяльністю.

Що я можу побажати побратимам та посестрам? Ставте цілі, завдання й завжди досягайте їх. Ніколи не здавайтеся, впевнено крокуйте вперед. Помилки – то є безцінний досвід!

 

Проєкт реалізується в межах програми «Активні Громадяни» Британської Ради, що співфінансується Посольством Великої Британії в Україні.

#activecitizensua

* * *

Participant of combat operations, attorney-at-law, human rights activist, co-founder and head of the public organization Human Rights Association «FEMIDA»

I was born and grew up in the southern Palmyra of our mother Ukraine, in Odessa city.

Since my school years I was fond of Ukrainian history and jurisprudence. After finishing school, I continued my legal studies at the Odessa State Technical School of Economics and Trade Management, and then at the Odessa National University named after I.I. Mechnikov and received a higher legal education in the specialty «Law».

Since 2010 I started to work as a legal advisor and actively engaged in judicial practice. My professional life became stable.

But in 2014 disaster came to our state: the occupation and annexation of Crimea by the Russian Federation, armed aggression on the territory of Donetsk and Luhansk regions.

Fulfilling my civic duty, in 2016 I began to defend my homeland by joining the military service under contract in the Armed Forces of Ukraine.

And in mid-2017, the battalion and I entered the combat zone, where I spent the longest 287 days of my life.

After leaving military service in 2018, the hard times of my return to civilian life began. In my hometown, I faced complete misunderstanding and open disgust toward me as a veteran from family, friends, and society. In almost six months of living in Odessa, having gone through many interviews, I could not find a job.

At the end of 2018, at the invitation of the twins, I moved to the city of Kremenchug, Poltava region, but even here I could not get a job in my specialty, so together with a twin I worked in construction.

I am convinced that the problems of getting a job in the specialty — both for me and for hundreds of other veterans of the Anti-Terrorist Operation/Operation of the United Forces — arise precisely because of negative stereotypes of civil society toward veterans.

Having worked hard in construction, I realized the need to improve my skills, to open my own business, and to change the stereotypes in society regarding veterans — participants of combat operations in the East of Ukraine. That is why I proposed to create a public organization, which would protect the rights of participants of the Antiterrorist operation / Operation United Forces and their families, carry out relevant information and explanatory work and national-patriotic education of citizens. In May 2020 I registered public organization «Human Rights Association «FEMIDA» in which I am a co-founder and chairman. Today we have a positive grant history, reliable partners and are working on the development of strategic documents of the organization.

To become a highly skilled worker, I am constantly learning, getting modern knowledge and skills in both business and social activities. I got my first knowledge about starting my own business at Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (September-December 2020). Successfully passed the qualification exam for the right to practice law (July 2020), completed an internship and received the long-awaited certificate on the right to practice law (March 2021). Since 2021, I began providing legal and photography services as an individual entrepreneur. First contracts and orders have appeared. I constantly take part in online and offline webinars and trainings to improve my knowledge and skills and to find partners for events and projects.

Despite the difficulties of life, I never give up, do not despair and always move forward, achieving goals.

Currently I am a successful attorney-at-law, I am involved in court cases all over Ukraine, am actively engaged in social activities.

What can I wish to my compatriots? Set goals, objectives and always achieve them. Never give up, march forward confidently. Mistakes are invaluable experience!

  

The project is implemented under the Active Citizens programme, which is co-funded by the British Embassy Kyiv.

 #activecitizens